Muñoz, J., Alfaro, M. del C., & Zapata, I. (2007). Progress in emulsion formulation. Grasas Y Aceites, 58(1), 64–73. https://doi.org/10.3989/gya.2007.v58.i1.10