Toptancı, İ., Kıralan, S., & Ketenoğlu, O. (2023). A survey of phthalates in flavored olive oils from Turkey. Grasas Y Aceites, 74(2), e502. https://doi.org/10.3989/gya.1235212