Gómez Herrera, C. (1996). Detergency. Its main mechanisms. Grasas Y Aceites, 47(6), 419–435. https://doi.org/10.3989/gya.1996.v47.i6.890