Robins, Margaret M. 2000. “Lipid Emulsions”. Grasas Y Aceites 51 (1-2):26-34. https://doi.org/10.3989/gya.2000.v51.i1-2.404.